Kiedy wymagany jest raport o oddziaływaniu na środowisko?

środowisko

Kiedy wymagany jest raport o oddziaływaniu na środowisko?

  • 11 sierpnia, 2022

Raport środowiskowy to bardzo ważny dokument, bez którego realizacja wielu inwestycji budowlanych byłaby po prostu niemożliwa. Dowiedz się, czym dokładnie jest i kiedy jest potrzebny raport oddziaływania na środowisko.

Raport oddziaływania na środowisko jest podstawowym dokumentem niezbędnym do zrealizowania danej inwestycji. Jego głównym celem jest przedstawienie potencjalnych zagrożeń związanych z budową nowej nieruchomości. Koncentruje się na wpływie projektu na ląd, wodę i powietrze.

Bez raportu nie można złożyć wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wymaganej do rozpoczęcia budowy. Raport pomaga w podjęciu przez właściwe organy decyzji, czy dane przedsięwzięcie spełnia kryteria dopuszczalnego ryzyka środowiskowego (i czy stwarza dla niego zagrożenie). W dalszej części artykułu dowiesz się m.in. kiedy raport oddziaływania na środowisko będzie konieczny.

Raport oddziaływania na środowisko — kiedy się o niego ubiegać?

Dlaczego decyzje środowiskowe dla wybranych przedsięwzięć są tak ważne i jakie jest ich znaczenie? Głównym celem jest określenie ram prowadzenia inwestycji o minimalnym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Aby tego dokonać, niezbędna jest obszerna analiza aktualnej sytuacji i planowanej formy projektu. To nie tylko ocena wyżej wymienionych czynników, ale ważne jest, aby wskazać środki mające na celu jego ochronę i doprowadzić do przyjęcia najlepszych praktyk w tej kwestii. Zatem określenie warunków środowiskowych jest nie tylko bierną koncesją na inwestycję, ale także w pewnym stopniu determinuje jej kształt. 

Kiedy raport oddziaływania na środowisko jest wymagany i kto go sporządza?

Firmy planujące budowę nowych obiektów lub modernizację, muszą dopełnić szeregu formalności, aby działać zgodnie z przepisami. Przykładem takiej formy jest ekspertyza środowiskowa, czyli fachowa opinia o stanie środowiska naturalnego na danym terenie. Często jest ona wymagana, gdy inwestycja może prowadzić do szkód w środowisku. Kto jest kompetentny oraz ma uprawnienia do wydania takiego dokumentu?

Głównym zadaniem specjalisty ds. ochrony środowiska jest ocena wpływu danej inwestycji na różne elementy środowiska (takie jak: gleba, woda, powietrze, siedlisko zwierząt itp.) oraz sposoby zapobiegania lub minimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Dlatego ekspertyza jest wymagana w sytuacjach, gdy planowane inwestycje klasyfikowane są jako przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na środowisko, lub mogą mieć negatywny wpływ na obszar Natura 2000 (system obszarów chronionych w Unii Europejskiej).

Raport oddziaływania na środowisko — kiedy można pominąć?

W każdym przypadku inwestora lub wykonawcy działającego w jego imieniu sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie powinno być konieczną częścią procesu środowiskowego. Decyzja w tym zakresie należy do organów prowadzących postępowanie. Jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny jest określony na podstawie obowiązujących przepisów, to wystarczy sporządzić raport i przeprowadzić pełną procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przepisami obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa w formie decyzji właściwy organ uprawniony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. status.

Niejednokrotnie nie jest to agencja zwyczajowo powołana do realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, ale agencja o ogólnych kompetencjach, czyli kompetentny wójt lokalny, burmistrz czy prezydent miasta. Organy te są uprawnione do samodzielnego decydowania, czy mają obowiązek zażądać od inwestora (wnioskodawcy) sporządzenia raportu i przeprowadzenia kompleksowego procesu dotyczącego ochrony środowiska w związku z planowaną inwestycją.

 

Więcej informacji na temat raportu oddziaływania na środowisku oraz innych ciekawostek z tym związanych znajdziesz stronie https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/raporty-oddzialywania-inwestycji-na-srodowisko, gdzie możesz skonsultować się też ze specjalistami w tej dziedzinie.